Weer samen de buurt opknappen!

Op 8 oktober zijn er voor het laatst buurtbewoners bij elkaar gekomen om samen de buurt schoner te maken. Het voornemen is om dit periodiek te herhalen, de volgende keer:

Zondag, 17 december, 10 uur.

Verzamelen op de hoek van St Jacobsstraat. Er zijn vuilprikkers. Met een eigen bezem zou je de stoep bij de voordeur kunnen vegen.

Graag tot dan!

Samen de buurt opknappen!

Op zaterdag 16 september zijn zes buurtbewoners begonnen om de omgeving op te knappen. Zondag
8 oktober gaan ze weer. Voor deelnemers zijn er onder andere al afvalgrijpers, handschoenen en vuilniszakken. Als je erbij wilt zijn, meld je dan bij de organisatie. Contactgegevens zijn de vinden op de affiches in onze hallen of via bestuur@noordmolenwerf.nl. Er is ook de mogelijkheid een app groep bij te treden!

Wie, wat, waar

ledereen die de buurt mooier wilt maken, zondag 8 oktober, 10:00, op de hoek waar Sint-Jacobstraat en Noordmolenwerf elkaar kruisen

Groendaken hebben water nodig, wie helpt?

Helaas lijkt het ook dit jaar weer het geval dat er voor een langere periode geen regen valt. Dit is een enorme stress voor de mooie planten op onze groendaken. De afgelopen 2 jaar hebben leden van het bestuur telkens een sproeibeurt gegeven. Maar misschien zijn er onder onze bewoners nog mensen die het leuk vinden zorg te dragen voor het dak?

Per beurt duurt het ca 2 uur. Het is handig om met z’n 2en aan de slag te gaan. Slangen en koppelstukken om het water vanuit de containerruimtes aan te tappen zijn aanwezig.

Misschien is het handig een app groep aan te maken voor geïnteresseerden en dan peer keer af te spreken wie kan aansluiten. Meld u graag bij het bestuur onder bestuur@noordmolenwerf.nl.

Hartelijk dank!

Leden in grote getallen vertegenwoordigd op ALV

Op maandag 22 mei vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze VVE plaats. De leden waren op deze vergadering met ruim 70% van de totale stemmen vertegenwoordigd, hetzij via een volmacht, hetzij in de zaal.

Het bestuur wil nadrukkelijk alle leden bedanken voor de actieve bijdrage!

Alle voorgestelde besluiten zijn door de vergadering bevestigd. Het bestuur zal de komende weken en maanden werken aan de uitvoering ervan. We houden u op de hoogte.

Blog post over muurplanten bij ‘ons’ water

Dit is gewoon iets leuks: vorige week zijn de planten bij ‘onze’ kademuur door de lokale flora-werkgroep geïnventariseerd, en hier is een blog post daarover – er groeit veel interessants: https://rotterdamseflorawerkgroep.wordpress.com/2023/05/24/inventariseren-tijdens-de-bioblitz-veel-muurplanten/

(Met dank aan bewoonster Sandra)

Kosten warmte en warm water verdubbeld

Het bestuur wil u er graag op attenderen en het zal u niet zijn ontgaan dat Eneco per 1 januari de variabele kosten voor warmte en warm water ruim verdubbeld heeft. De kosten hiervoor worden door de VVE voorgeschoten en later in het jaar op basis van individueel verbruik (warmte) of appartementsgrootte (warm water) met u afgerekend.

Om de gestegen kosten te compenseren heeft de overheid een prijsplafond ingesteld. In ons gebouw is er sprake van een zogenaamde blokaansluiting. Dat wil zeggen dat u als eigenaar voor warmte en warm water geen individueel contract heeft afgesloten met de leverancier maar dat dit geregeld is op het niveau van onze VVE. Inmiddels heeft de overheid bekend gemaakt dat blokaansluitingen gecompenseerd worden door een vast bedrag per appartement toe te kennen.

Voor het verkrijgen van de compensatie hoeft u zelf niets te doen. Onze beheerder VVE Diensten houdt de ontwikkelingen in de gaten en zal de nodige handelingen verrichten om de compensatie aan te vragen en te verrekenen in de individuele eindafrekening medio dit jaar.

Of de compensatieregeling voldoende is om de prijsstijging op te vangen is helaas moeilijk te voorspellen en zal ook per appartement en per individueel verbruik verschillen. Houdt u er dus rekening mee dat u een (fors) hogere afrekening zou kunnen ontvangen.

Algemene Ledenvergadering op 22 mei

De volgende Algemene Ledenvergadering staat gepland voor 22 mei om 19:30 en zal gehouden worden op het adres Kipstraat 37 te Rotterdam (Huis van de Wijk, WMO Radar). Misschien wilt u deze dag alvast in uw agenda zetten. We hopen natuurlijk dat zo veel mogelijk leden aanwezig zullen zijn.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en onderhoud voor 2023

Laatste kwartaal vorig jaar is door VVE Diensten een nieuwe technische manager (Marcel de Bree) aan ons gebouw toegewezen. Tijdens zijn eerste technische rondgang en opname heeft dit geleid tot een frisse, kritische blik op de staat van ons gebouw en allerlei vernieuwde inzichten. Deze worden op dit moment verwerkt in onze MJOP.

Op basis van deze vernieuwde MJOP zullen we aan u tijdens de ALV een aantal maatregelen voorleggen die we voorstellen om in 2023 op te pakken.

In het kader van deze herijking is ook besloten om de reeds voor 2022 geplande schilderwerkzaamheden aan de waterkant nog niet uit te voeren maar omwille van efficiëntie en kostenvoordelen mee te nemen in een groter pakket maatregelen. Meer info volgt dan op de ALV.

Versterking voor het bestuur gezocht

De ALV is ook het moment om bestuursleden te (her-) benoemen. Ook dit jaar is nieuwe aanwas heel erg welkom! Misschien denkt u al langer erover na om zelf actief bij te dragen aan een optimaal woongenot in ons gebouw, of bent u wellicht recent hier komen wonen en wilt u iets voor het gebouw doen.

In het bijzonder missen wij op dit moment mensen met een technische achtergrond die actief mee kunnen denken bij onderhoud en vernieuwing. Maar elke versterking is welkom!

Het bestuur van de VVE heeft een groot aantal jaren een aantal zeer actieve leden gekend die bijna dagelijks tijd wijdden aan onze VVE. Sinds het aftreden van onze voormalige voorzitter Wil Chaulet is zichtbaar geworden dat de huidige bestuursleden veel minder tijd hebben om dagelijks actief te zijn voor de VVE. Eén van onze doelstellingen is dan ook om het dagelijks beheer zo in te richten dat actieve bijdrage van het bestuur daaraan in veel beperkter mate  nodig is. Het bestuur wordt dan meer een adviesraad voor alle zaken rondom de VVE. Maar ook om bij dit doel te komen hebben we uw hulp nodig!

Warmwatervoorziening onder de loep genomen

Er worden de laatste periode in ons gebouw steeds meer meldingen gemaakt van een slecht werkende warm water voorziening. Problemen die daarbij geschetst worden vallen uiteen in 2 categorieën:

  • (plots) wisselende waterdruk
  • water wordt niet goed heet of pas heel laat heet

Het bestuur heeft alle meldingen verzameld en onze huisaannemer SvdW Installatietechniek is met deze lijst op onderzoek uit geweest. In een aantal appartementen zijn er gebreken geconstateerd die na verholpen te zijn voor verbetering zorgden, maar er zijn ook nog steeds appartementen die last ondervinden.

Het hele leidingenstelsel is door SvdW Installatietechniek nagelopen. Er is een circulatiepomp vervangen. Ook is de hydrofoorpomp in het ketelhuis (zorgt voor de waterdruk) gecontroleerd door een gespecialiseerd bedrijf. Inmiddels is er door SvdW Installatietechniek een extern bedrijf bij het onderzoek betrokken en is er een nieuwe potentiële storingsbron geïdentificeerd. Na vervanging zal blijken of de situatie verbetert.

Wij krijgen enkele meldingen dat bewoners het vervelend vinden dat het verhelpen van de problemen veel tijd in beslag neemt. Wij begrijpen dit volledig. Echter, we willen er op wijzen dat de problematiek heel complex is. Het is een groot leidingenstelsel met veel componenten, waarvan een stuk zich als privé eigendom in onze appartementen bevindt en mogelijke aanpassingen daarop onverwachte neveneffecten kunnen vertonen. Sommige van de klachten die nu ingediend zijn spelen ook al jaren. Het opsporen en verhelpen van defecten is dan ook bijzonder lastig.

We zullen doorgaan met onderzoeken en verhelpen van alle defecten die zich voordoen. Ook het inschakelen van nog meer gespecialiseerdere bureaus behoort tot de mogelijkheden. We rekenen op uw begrip.